Østrup Slot- Nye og gamle udgravninger 1894-2017

Rekonstruktionstegning af voldstedet Østrup, som det kan have set ud i 1300-tallet. Voldstedets form og dimensioner er velkendte. Bygningerne på den nordlige, højeste banke er alle påvist arkæologisk om end primært som fundamenter. Bygningerne på den lavere banke er fri fantasi. Her ligger i dag den nuværende ejers gård. Tegning: Julie Lolk.

I foråret 2017 udgravede arkæologer fra Museum Østjylland dele af det middelalderlige voldsted Østrup. Voldstedet er placeret omkring 10 km øst for Randers. Udgravningen var del af en reetablering af voldstedet, der var blevet delvist ødelagt ved nedgravningen af jordvarmeslanger.

Østrup Voldsted er første gang nævnt i skriftlige kilder i 1191. Det dækkede oprindeligt et område på omkring 80 x 100 m. Kun den nordvestlige del af voldstedet er i dag fredet. Hele den østlige og sydlige del af voldstedet er ødelagt af nyere byggeri. På den fredede del af voldstedet er der både delvist bevaret vold med tilhørende voldgrav samt et lille stykke murværk. Stedet ejedes igennem hele middelalderen af kirken i form af Århus-biskoppen. Ved reformationen overgik det til kongen, der i 1591 besluttede at rive det ned. Der har tidligere været arkæologiske udgravninger i henholdsvis 1894 og 1913.

Udgravningerne kan dokumentere, at stedet blev anlagt helt tilbage i slutningen af 1000-tallet. Indledningsvist synes det ikke at have været befæstet. I løbet af 1200-tallet blev dog anlagt en mindre vold og grav. Denne første befæstning var anlagt på et massivt lag af brændt materiale, hvilket peger på, at befæstningen skete som følge af et angreb og afbrænding af stedet.
I 1300-tallet gennemgik stedet en voldsom ombygning, der øgede mulighederne for at forsvare det betragteligt. Vold og grav blev således mere end fordoblet i størrelse, og nye bygninger blev rejst på hele voldstedet, herunder stenbygninger anlagt langs med voldene. Bygningerne fra denne fase er de yngste dokumenterede. Der var ikke spor efter senere byggerier på stedet.

Det er usikkert, hvornår Østrup kom i Århus-biskoppens eje. Den mulige afbrænding i 1200-tallet flugter godt med den urolige periode, der fulgte i kølvandet på Valdemar Sejrs død. På samme måde flugter udvidelserne i 1300-tallet med den historiske udvikling. Biskop Svend af Aarhus deltog aktivt i kampen mod de holstenske grever og måtte i 1330’erne flygte fra landet. Herefter blev Østrup formodentlig overtaget af en af de holstenske grever, men det er umuligt at sige med sikkerhed, om udbygningerne er foretaget af denne eller biskop Svend.

Biskop Svends gravsten fra ca. 1490. Tegning: Søren Abildgaard, Nationalmuseets Samlinger online.

Opmåling af voldstedet foretaget i forbindelse med lærer Nissens undersøgelse i 1894. Nationalmuseets 2. afd. Antikvarisk-topografisk arkiv. Albæk sogn.

Publikation:

Poulsen, T. Guntzelnick 2021: Østrup Slot. Nye og gamle undersøgelser 1894-2017. KUML 2021, s. 91-131.

Kontakt forskeren:

Museumsinspektør, Ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen, tgp@museumoj.dk