Arkæologisk udgravning i Slotsgade

Museum Østjyllands arkæologer har i slutningen af november i 2020 fulgt arbejdet med at nedgrave affaldscontainere ved Slotsgade. I forbindelsen med arbejdet blev der fundet rester af den oprindelig vej øst ud af byen. Vejforløbets retning passe fint med de rester af Østerport, der ved flere lejligheder er blevet registreret i Østervold. Senest i forbindelse med omlægningen af Østervold i 2005/2006. Den østlige indgang til byen har således fulgt den nuværende Slotsgade.

Profilbillede af huset. I bunden ses kampestensfundamentet. Over det fremstår gulvlage som lyse, gullige striber. Den sorte jord over huset er senere opfyld. Over det ses moderne nedgravning fra bl.a. fjernvarme. Foto: Museum Østjylland

Langs med den gamle vej blev fundet rester af et hus, der må have stået helt ud til vejen. Huset stod på en flot og velbevaret kampestensfundament. Det må have været i bindingsværk, da der ikke blev fundet rester af murværk over stenfundamentet.

Gulvlagene i huset var af mørtel og stod som flottet tydelige lyse striber igennem profilen. Det må have været i brug i længere tid, da der kunne observeres mindst fire på hinanden følgende gulvlag.

Den flade, man har gået på i datiden, lå omkring tre meter under det niveau, man i dag bevæger sig rundt på. Der blev desværre ikke fundet daterende materiale omkring huset. Museets arkæologer regner med at huset må være opført i senmiddelalderen eller renæssancen (1400-1600).