Ginnerup-projektet

Udgravningen i Ginnerup set fra luften.

Ginnerup-projektet

Ginnerup og enden på Nordeuropas første bondekultur

Landbrug og husdyravl blev indført i Danmark omkring 4.000 f.v.t. Efter en omkring 500 år lang overgangsfase etablerede landets første bondekultur, tragtbægerkulturen, sig i nogenlunde ensartet form i hele landet omkring 3.500 f.v.t. Herefter fremtræder tragtbægerkulturen som en egentlig bondekultur med landbrug og husdyravl som dominerende fødeerhvervsformer, mens jagt og fiskeri gradvist mistede deres betydning. Befolkningen voksede og der blev udviklet sociale og rituelle mekanismer, der kunne forhindre, at truende konflikter udviklede sig mellem konkurrerende grupper.  De store stengrave – dysser og jættestuer – der endnu ses i vores landskab, blev bygget i denne tid. Samtidigt blev der brugt store ressourcer i forbindelse med andre typer af ritualer, f.eks. knyttet til ofringer i vådområder. Der blev også opført kultpladser bestående af rækker af afbrudte grøfter, som med mellemrum blev gravet ud og kastet til igen – de såkaldte systemgravsanlæg. Alle disse aktiviteter kendetegner den klassiske tragtbægerkultur.

Men i det 31. århundrede f.v.t. skete der gennemgribende ændringer i de tidlige bondesamfund, som berørte alle væsentlige aspekter af livet. Der opstod nu en række mindre grupper, som var kendetegnet ved meget forskellige ernæringsstrategier, livsformer, bopladsformer, social organisation og rituel praksis. Derudover udtrykker grupperne nu ved hjælp af bl.a. genstandsformer, ernæring og gravtyper relationer til en række meget forskellige kulturer og områder udenfor Sydskandinavien.

Baggrunden for disse gennemgribende ændringer er ikke kendt. Problemstillingen er hidtil ikke blevet udforsket særlig intensivt, fordi det først i de senere år er blevet tydeligt, hvor omfattende samfundsændringerne i det 31. århundrede virkelig var. Derudover har forskningen hidtil manglet en fundplads med velbevaret organisk materiale, hvor udviklingen fra den etablerede tragtbægerkultur, igennem forandringsfasen i det 31. århundrede f.v.t. og frem til en af de efterfølgende grupper, er velbelyst. Bevaret organisk materiale er af afgørende betydning, fordi især knogler gør det muligt at belyse en række af de faktorer, der må anses for væsentlige i en vurdering af årsager og virkning bag de kulturelle omvæltninger i det 31. århundrede f.v.t.

Siden 2020 har Museum Østjylland, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Moesgaard Museum med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og VKR’s familiefond gennemført arkæologiske udgravninger i et af tragtbægerkulturens systemgravsanlæg i Ginnerup ved Kolindsund i Norddjurs Kommune. Her er der flere steder bevaret aflejringer, der med korte mellemrum blev dannet mellem 3.400 og 2.950 f.v.t., og dermed belyser de nævnte kulturelle forandringer. Af særlig betydning er, at lagene fra tiden 3.150 til 2.950 f.v.t. indeholder omfattende mængder af organisk materiale – først og fremmest knogler, som er er meget velbevaret takket være omfattende deponeringer af kalkholdige skaller fra østers, forskellige muslinger og strandsnegle i de samme lag. Gennem en række forskellige naturvidenskabelige undersøgelser af skallerne og det organiske materiale er det muligt at undersøge en lang række af de aspekter, der er væsentlige for at kunne belyse baggrunden for de observerede forandringer: klima og miljø, ernæring og landskabsudnyttelse, rituel adfærd og kontakter med omverdenen.  

Ginnerup, anlæg A1. De omfattende, op til én meter tykke deponeringer af skaller fra østers, blåmuslinger, hjertemuslinger osv. i dette og andre anlæg på pladsen har medført fremragende bevaringsforhold for knogler. Foto: Museum Østjylland

En underkæbe af en vild hest dukker frem i udgravningen i Ginnerup. Fundet er kendetegnet ved et overordentlig stort antal knogler fra vilde heste. Et af projektets formål er at forklare denne koncentration og belyse, hvad menneskerne for 5.000 år siden brugte hestene til.

Nøglefundet i Ginnerup tjener som udgangspunkt for forskningsprojektet Ginnerup og enden på Nordeuropas bondekultur. Der er tale om et stort, internationalt forsknings- og formidlingsprojekt, der gennem omfattende arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser belyser den kulturelle krise i bondestenalderen i det 31. århundrede. Projektet skal desuden perspektivere resultaterne i forhold til udviklingen i hele Sydskandinavien og den nordlige del af Centraleuropa. Projektet gennemføres i tidsrummet 1. maj 2023 til 28. februar 2027.

Forskningsprojektet Ginnerup og enden på Nordeuropas første bondekultur omfatter en lang række videnskabelige aktiviteter:

 • En sidste udgravningskampagne i Ginnerup i foråret 2023
 • Mikromorfologiske analyser af aflejringer i flere anlæg i Ginnerup
 • Arkæologisk analyse af stratigrafi og fund fra Ginnerup
 • 14C-analyser og statistisk modellering af resultaterne
 • Produktion og analyse af 3D-modeller (fotogrammetri) af anlæggene i Ginnerup
 • Arkæozoologiske undersøgelser af pattedyr, fugle og fisk fra Ginnerup med henblik på belysning af ressourceudnyttelse, ernæring og habitatrekonstruktion
 • Et særskilt arkæozoologisk studie af Ginnerup-fundets mange vildhesteknogler
 • Isotopundersøgelser af pattedyrsknogler til belysning af levevis, habitat og klima
 • Zoologisk massespektroskopi (ZooMS) af et større antal prøver
 • Pollenanalyser i Ramten Sø og Højmosegaard ved Fannerup til belysning af vegetationsudviklingen
 • Analyse af organiske rester i og på keramikskår
 • Omfattende DNA-analyser af hesteknogler
 • Analyse af botaniske makrofossiler (forkullet korn etc.)
 • Isotopanalyser af kornkerner til belysning af dyrknings- og gødskningsstrategier
 • Morfologiske og isotopanalyser af skaller fra marine bløddyr til belysning af bl.a. havmiljøet, indsamlingsstrategier og sæsonalitet
 • Analyse af rituelle deponeringer af dyreknogler
 • Arkæologisk syntese
 • Sammenligning af forhistoriske heste fra Ginnerup og heste i moderne rewilding-projekter med henblik på ernæring og påvirkning af biotoper.

Derudover gennemføres et mindre citizen-science projekt med fundmateriale fra udgravningen samt omfattende formidlingsaktiviteter. Projektets videnskabelige resultater publiceres i form af en lang række artikler i forskningstidsskrifter og i en monografi.

Projektet udføres af Museum Østjylland i samarbejde med Aarhus Universitet og en lang række andre samarbejdspartnere:

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet, Institut for Biologi/ Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO)/ Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE)
Moesgaard Museum
Københavns Universitet, Saxo-Instituttet
Nationalmuseet, Miljøarkæologi og Materialeforskning
Naturhistorisk Museum Aarhus
Nationalpark Mols Bjerge
Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege Hannover, Tyskland
Simon Fraser University Vancouver, Canada, Department of Archaeology
Université Paul Sabatier Toulouse, Frankrig, Centre for Anthropobiology & Genomics of Toulouse (CAGT) CNRS UMR


Projektet ledes af forskningsleder Dr.phil. Lutz Klassen (PI) fra Museum Østjylland og lektor ph.d. Niels Nørkjær Johannsen fra Aarhus Universitet (Co-PI).

Kontakt forskeren:

Forskningsleder Dr.phil. Lutz Klassen, lk@museumoj.dk

Projektet er støttet af: