Skindet på næsen – Randers Handskefabrik under krig og besættelse

Undersøgelsen af Randers Handskefabrik under krigen redegør for, hvilke udfordringer en mindre dansk industrivirksomhed uden umiddelbar bevågenhed fra værnemagten og den tyske krigsindustri stod overfor under besættelsen, og hvorledes en sådan virksomhed mødte disse udfordringer. Samtidig læger undersøgelsen vægt på, hvilken betydning, det havde, at fabrikken fremstillede en for besættelsestiden såkaldt luksusvare. Det bliver desuden diskuteret, hvilke ligheder og forskelle, der var for Randers Handskefabriks muligheder for at agere under besættelsen og for den danske industri som helhed. Undersøgelsen blev støttet økonomisk af Århus Amts Museumsråd.

I gennemgangen af Randers Handskefabrik bliver andre randrusianske, men ellers vidt forskellige, virksomheders forhold under krigen inddraget til sammenligning. Det drejer sig om for eksempel De Jyske Eddikebryggerier, Chr. Junchers Konfektionsfabrik og Vognfabrikken Scandia, der alle måtte indordne sig under besættelsens ændrede vilkår, men dog havde uidentiske udgangspunkter og udfordringer.

Et andet vigtigt aspekt af artiklen er en sammenligning af undersøgelsens resultater med andre undersøgelser af danske industrivirksomheder i tiden under Anden Verdenskrig. Dette udmønter sig i en længere redegørelse for forskningen på området siden 1940’erne, samt en diskussion af undersøgelsens relevans i forhold til den øvrige forskning.  Artiklen er væsentlig, fordi der kun er foretaget få sammenlignelige undersøgelser, der udelukkende holder fokus på en lille nichevirksomheds vilkår under besættelsen.

Publikation: Anders Have Espersen, Skindet på næsen – Randers Handskefabrik under krig og besættelse. Erhvervshistorisk Årbog 62, 2013-1, 33-56.