Offerritualer og religion i ældre jernalder

Museum Østjylland og Aarhus Universitet samfinansierer PhD-projektet: Offerritualer og religion i ældre jernalder. Projektet handler om ofringer i moser og vådområder i ældre jernalder (500 BC – 400 AD) med fokus på de blandede deponeringer bestående af blandt andet lerkar, knoglemateriale, trægenstande og sten. Igennem hele den ældre jernalder blev der deponeret talrige genstande i moser og vådområder i hele Sydskandinavien. Traditionen med at deponere genstande i vådområder kendes helt tilbage fra stenalderen, hvor man ofrede bl.a. lerkar, økser, rav og mennesker i moserne. Denne tradition genopstår i løbet af ældre jernalder hvor man atter begynder at deponere lerkar. Sammen med lerkarrene nedlægges i ældre jernalder også andre objekter som trægenstande, dyre- og menneskeknogler.

Disse blandede ofringer indtræder i en bred tradition for at ofre i vådområder, hvor man i denne periode også kender til metaldeponeringer, moselig og de lidt senere våbenofre. Formålet med projektet er netop at sammenligne de mange forskellige typer blandede vådbundsofringer med udgangspunkt i for eksempel fundet fra Fuglsøgård Mose ved Havndal og indsætte denne deponeringstype i den generelle offertradition ud fra et praksisorienteret perspektiv.

De blandede vådbundsdeponeringer består af en række forskellige genstandstyper, som ofte varierer fra fund til fund. I nogle deponeringer er hovedvægten på dyreknogler og trægenstande, mens andre primært indeholder lerkar og dyreknogler. Den store variation inden for denne fundkategori stiller spørgsmålstegn ved opfattelsen af disse fund som en samlet kategori, og besværliggør samtidig en samlet tolkning af fundene. Derfor er det nødvendigt at undersøge både de enkelte deponeringer for sig og i en samlet kontekst, blandt andet ved at sammenlige genstandstyperne i deponeringer med lignende genstandstyper fra andre sammenhænge som grave og bopladser.

Teoriudviklingen bag tolkningerne af offerritualerne skal bidrage til forståelsen af hvad religiøse ritualer er, og hvordan de kan erkendes og fortolkes i et forhistorisk materiale. Projektet skal samtidig bidrage til den generelle forståelse af jernalderens religion på baggrund af selve tolkningerne af de blandede rituelle vådbundsdeponeringer.