Arkæologisk undersøgelse

Museum Østjyllands afdeling for arkæologi foretager arkæologiske undersøgelser og udgravninger i Randers Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

Arkæologiske undersøgelser

En arkæologiske undersøgelse eller udgravning er relevant, hvis en borger eller bygherre i forbindelse med jordarbejde har fået vurderet et fortidsminde.

Læs museets arkæologiske rapporter

Borger eller bygherre skal betale for at få gennemført en forundersøgelse eller en udgravning, men der er undtagelser:

  • Når et fortidsminde findes ved dyrkning, det vil sige almindelig landbrugs- eller skovdrift, er det Kulturarvsstyrelsen, der betaler for den arkæologiske udgravning. Desuden kan der gives markskadeerstatning.
  • Museet betaler, hvis museet skønner, at der ved jordarbejdet ikke er risiko for, at fortidsminder bliver ødelagt, kan museet friholde arealer for undersøgelse. Dukker der alligevel fortidsminder op, skal bygherren meddele det til museet.
  • Hvis fortidsmindet vurderes væsentligt nok til en arkæologisk udgravning, skal en udgravning ikke bekostes af
    bygherren. Det samme gælder for et område, som museet allerede har erklæret for færdigundersøgt på bygherrens regning.
  • Når et fortidsminde findes ved anlægsarbejde eller byggeri, er det bygherren, som skal betale for den arkæologiske forundersøgelse og udgravning.
    Er det berørte areal mindre end 5000 m2, betaler museet udgifterne til forundersøgelsen. Men bygherren skal betale for udgravningen, hvis der bliver fundet spor efter fortidsminder i forundersøgelsen.
  • Ved anlægsarbejde i byer skal bygherren dog altid betale.

Forud for at en forundersøgelse eller en udgravning sættes i gang udarbejdes der en aftale i et samarbejde mellem bygherren og museet. Budgetterne til udgravningsarbejdet skal godkendes af både Kulturstyrelsen og bygherren.

Tilskud til arkæologisk undersøgelse

Kulturstyrelsen kan give tilskud, hvis bygherrens udgifter til en forundersøgelse og udgravning er uforholdsmæssigt store i forhold til anlægsudgifterne.

Hvad er en arkæologisk forundersøgelse?

Forud for en arkæologisk forundersøgelse er der ofte foretaget en vurdering af, om der er et fortidsminde i jorden. Hvis museet har skønnet, at der kan være fortidsminder i jorden, er museets anbefaling, at bygherren får lavet en arkæologisk forundersøgelse. Bygherren sikrer sig hermed mod uforudsete arkæologiske undersøgelser. Det er dog frivilligt, om man som bygherre vil have lavet en forundersøgelse, men man har pligt til straks at standse arbejdet og kontakte det lokale museum, hvis man støder på et fortidsminde.

Finder museet fortidsminder ved en arkæologisk forundersøgelse, skal der laves en arkæologisk udgravning. I forbindelse med en arkæologisk udgravning vil der blive udarbejdet en bygherrerapport med information om den pågældende udgravning.